Ki sa ki ras?

Ras se jan moun yo regwoupe ki baze sou koulè po yo genyen an komen ak lòt karakteristik fizik. Ras pa baze sou jenetik oswa syans. Tout moun gen yon idantite rasyal ki afekte lavi yo.

Ki sa ki rasis?

Rasis se lè yo bay yon gwoup moun opòtinite epi yo trete yo byen, pandan ke yo ap diskrimine yon lòt gwoup epi maltrete yo akoz ras yo. Rasis fèt ant moun ak gwoup moun, ak nan sistèm yo ki afekte lavi nou, tankou lwa ak politik.

Diskriminasyon se lè yo trete moun yo enjisteman akoz ras yo, sèks yo, laj yo, kapasite yo oswa lòt karakteristik yo.

Rasis se yon erè epi li danjere. Malerezman, rasis komen. Anpil moun viktim de rasis chak jou.

Ki jan rasis afekte moun?

Rasis lakòz yon pakèt efè negatif. Li ka afekte byennèt emosyonèl yon moun ak sante yo:

The effects of racism in Haitian Creole
Rasis lakòz yon pakèt efè negatif.

Pou konnen plis sou fason rasis afekte moun, videyo YouTube® yo disponib:

Èske gen zouti pou ede m fè fas ak rasis?

Pran swen tet ou

 • Fè jantiyès ak tèt ou. Li nòmal pou w santi w tris oswa fache si w viktim de konpòtman rasis. Pou konnen plis sou kijan pou fè jantiyès ak tèt ou, ki gen ladan l aktivite, vizite https://self-compassion.org/
 • Sonje ke se pa fòt ou si ou viktim de konpòtman rasis.
 • Pou kèk moun, rezo sosyo yo ak nouvèl yo ka fè yo santi yo pi tris oswa fache. Si se ka pa ou, eseye limite kantite tan ou pase nan aktivite sa yo.

Konekte ak lòt moun

 • Aprann epi selebre istwa kilti w ak kominote w la.
 • Al jwenn lòt moun pou konbat efè rasis nan kominote w la. Pa egzanp, al jwenn yon òganizasyon lokal defansè.

Jwenn sipò

 • Mande moun ou renmen yo oswa doktè w èd si w santi w tris, enkye oswa si w pa an sekirite.
 • Chache tretman sante mantal nan men yon terapis, yon konseye, oswa yon sikyat. Mande sant resous kominotè lokal ou a oswa founisè swen prensipal ou yon referans oswa rekòmandasyon, si sa nesesè.
 • Chèche liv, podcasts, ak lòt resous sou sante mantal sou Entènèt oswa nan kominote w la.

Èske gen podcasts ki pale de ras ak kilti?

 • Nan Amerik Nwa
  Yon podcast ki dire lontan ki pale de moun istorik ak aktyèl yo ke istwa yo fè w pran konsyans de eksperyans Nwa Ameriken an.
 • Chanjman Kòd
  Konvèsasyon sou ras ak fason li afekte chak pati nan lavi soti nan politik, kilti pòp, an pasan pa istwa, espò.
 • Kilti Kerning
  Yon podcast ki baze sou eksperyans Mwayen Oryan, Afrik di Nò ak Arab Ameriken.
 • Radyo Ambilan
  Yon podcast naratif ki rakonte istwa inik nan Amerik Latin nan an panyòl.
 • Nasyon Wouj
  Yon podcast ak diskisyon sou istwa endijèn, politik, ak kilti.
 • Oto evidan
  Yon podcast ki gen istwa ki onore kominote Azyatik-Ameriken yo.

Ki resous ki disponib sou rasis ak sante?

Lopital Jeneral Massachusetts ak Lopital Brigham & Women

 • Ekip swen sante w la. Pale de bezwen espesifik ou yo ak ekip swen ou an. Si sa nesesè, mande pou yo refere w bay lòt resous.
 • Resous sante mantal pou Nwa, Endijèn ak Moun ki gen Koulè (BIPOC). Koleksyon resous lokal yo, anyè terapis sante mantal ki alèz pou pale sou fason ras yo afekte byennèt ou, gwoup sipò sou entènèt, ak resous vityèl oto-gide.
 • Biwo Defans Pasyan MGH ak Relasyon Pasyan/Fanmi BWH. Rele si w victim rasis oswa diskriminasyon pandan w nan lopital la oswa nan youn nan klinik ekstèn yo.
  MGH: 617-726-3370
  BWH: 617-732-6636

Ki resour ki disponib sou rasis ak sante?

Òganizasyon defans

Al jwenn yon òganizasyon defans kapab yon fason efikas pou konbat rasis epi bati kominote. Òganizasyon defans yo defann chanjman politik oswa sosyal nan kominote yo, eta yo oswa peyi yo. Genyen anpil òganizasyon kominotè pou patisipe avèk yo, enkli:

 • City Life Vida Urbana ede moun rete lakay yo nan ini manm kominote yo pou konbat degèpisman, rasis, ak enjistis ekonomik. Si w ap fè fas ak degèpisman, rele 617-934-5006 oswa 617-397-3773 (panyòl).

Òganizasyon defans

 • Sant Travayèz Fanm Matahari rasanble medam travayèz yo (ki gen ladann nounou, moun k ap netwaye kay, èd sante nan kay, ak travayèz restoran) pou goumen pou dwa travay, pou yo opoze yo a vòl salè, epi bati kominote atravè ras, etnisite, ak plizyè lang.
 • Sant Travayè Imigran MassCosh se yon kote ki an sekirite kote imigran yo ka pale sou abi nan travay epi al jwenn yon rezo pwisan travayè k ap egzije kondisyon travay an sekirite, an sante. Si w ap fè fas a eksplwatasyon oswa diskriminasyon nan travay ou, rele 617-505-8939 oswa 617-505-8940.
 • Mouvman Etidyan Imigran (SIM) se yon òganizasyon ki baze nan Massachusetts, ke jèn dirije, ki rasanble jèn yo pou yo dekouvri nouvo opòtinite epi grandi kòm lidè nan kominote yo. SIM sipòte jèn imigran ak jèn ki pa imigran yo atravè ankadreman endividyèl kanmarad yo epi bay espas ki an sekirite, pwogram espesyalize, ak fòmasyon òganizasyon de baz.

Resous jeneral

Rapòte ka rasis ki rive w oswa yon moun nan fanmi w.

Dokiman sa a se pa yon ranplasan konsèy medikal ekip swen ou an epi yo pa ta dwe konte sou li pou tretman pou kondisyon medikal espesifik. © 2021 Kòporasyon Lopital Jeneral la. Biwo Swen Prensipal InSite.