នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមកទទួលព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់យើង  អ្នកមានសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទទួលបានការ បកប្រែភាសាពេទ្យដោយគ្មានបង់អ្វីទាំងអស់ ។

ការិយាល័យបកប្រែភាសាយើងចាប់ផ្តើមធើ្វការ៖

ថៃ្ងច័ន្ទ ដល់ ថៃ្ងសុក្រ  ពី ម៉ោង ៧ ព្រឹក  ដល់  ម៉ោង ៨ ល្ងាច

ថៃ្ងសៅ ដល់  ថៃ្ងអាទិត្យ ពី ម៉ោង ៨ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ៦៖៣០ ល្ងាច

បើលោកអ្នកត្រូវការវេជ្ជបណ្ឌិត  សូមចុចលើពាក្យ រើសវេជ្ជបណ្ឌិ៑ ឬក៌ ទូរស័ព្ទទៅលេខ

617-726-2000 បើលោកអ្នកត្រូវការជួយទូរស័ព្ទ សូមទាក់ទងមកការិយាល័យបកប្រែភាសាយើងនៅលេខ

617-726-6966 ឬក៌ អ្នកបកប្រែភាសាខ្មែរផ្ទាល់ 617-724-2339

សូមទូរស័ព្ទមកការិយាល័យបកប្រែភាសាយើងនៅលេខ 617-726-6966 ឬក៌ 617-724-2339 ដូចជា៖

  • បើអ្នកត្រូវការដាក់ណាត់ជួប  បញ្ចាក់  ឬក៌  ដូរការណាត់ជួប
  • ស្នើរសុំអ្នកបកប្រែភាសាពេទ្យ
  • និយាយជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត 
  • ចង់បានដំណឹងអំពីក្រុមគ្រួសារដែលបានចូលសំរាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ MGH នេះ

បើលោកអ្នកនៅក្រៅប្រទេស ហើយមានបំណងមកមន្ទីរពេទ្យ Massachusetts, USA  ដើម្បីព្យាបាល សូមទាក់ទងទៅផ្នែកអ្នកជម្ងឺអន្តរជាតិ

ការណែនាំទិសដៅ

សូមចុចត្រង់នេះ បើត្រូវការណែនាំផ្លូវមក Mass General

ចំណតរថយន្ត

មានធ្លាចតរថយន្តជូនអ្នកជម្ងឺ ព្រមទាំងញាតិមិត្តដែលមានបំណងមកសួរសុខទុក្ខ នៅផ្លូវចូល Fruit Street, Parkman Street  នឹងក្រោម Yawkey ។  សូមអ្នកយកសំបុត្រចតនោះ ឲពួកយើងបោះត្រានៅក្នុងការិយាល័យ

ធ្លាចតរថយន្តរបស់អ្នក  ដើម្បីចុះតម្លៃចត។

រថយន្តដឹកអ្នកជម្ងឺប្រចាំមន្ទីរពេទ្យ

ពួកយើងមានរថយន្ត ដឹកទៅ ដឹកមក ពីមន្ទីរពេទ្យធំ (Main Campus) ទៅមណ្ឌិលសុខភាពនិមួយៗ

ជូនលោកអ្នកដោយអត់អស់លុយកាក់ទេ។ សូមក្លិកត្រង់នេះ បើលោកអ្នកត្រូវការពត៍មាន និង ម៉ោងរថយន្តរត់។