មកពីទិសខាងលិច

យកផ្លូវ  via the Massachusetts Turnpike បន្ទាប់មកយកផ្លូវ

Cambridge-Allston exit  រួចងាកទៅខាងស្តាំបន្ទាប់ពី toll booth

បទស្តាំ នៅភ្លើងឈប់ ទីមួយ  ទៅកាន់ Storrow Drive

បើកប្រហែល 3.5 miles  យកផ្លូវ Government Center exit

បើកតាមសញ្ញាទៅ Downtown and Government Center ( Cambridge Street )

ឃើញភ្លើងឈប់ ទីមួយ យកឆ្វេងទៅកាន់ North Grove Street

ធ្លាចតរថយន្តនៅខាងឆ្វេង ឬក៌ ខាងស្តាំ ។

 

មកពីទិសខាងជើង

Via I-93 ឬក៌ I-1 យកផ្លូវ Storrow Drive exit បើកនៅ ចំណែកផ្លូវ ឆ្វេង

ហើយយក Government Center exit  ចេញទៅ Storrow Drive

បើកតាមសញ្ញាទៅ Downtown and Government Center ( Cambridge Street )

ឃើញភ្លើងឈប់ ទីមួយ យកឆ្វេងទៅកាន់ North Grove Street

ធ្លាចតរថយន្តនៅខាងឆ្វេង ឬក៌ ខាងស្តាំ ។

 

មកពីទិសខាងត្បូង

យកទិសអាគេ្នយ៍ ផ្លូវរហ័ស = Via Southeast Expressway (I-93) ហើយចេញទៅ Storrow Drive exit

ហើយយក Government Center exit  ចេញទៅ Storrow Drive

បើកតាមសញ្ញាទៅ Downtown and Government Center ( Cambridge Street )

ឃើញភ្លើងឈប់ ទីមួយ យកឆ្វេងទៅកាន់ North Grove Street

ធ្លាចតរថយន្តនៅខាងឆ្វេង ឬក៌ ខាងស្តាំ ។

 

បើជិះរថភ្លើងក្រោមដី

ជិះរថភ្លើងពណ៍ក្រហម ហើយចុះ ពេលដល់ស្ថានីយឈ្មោះ  Charles Street/MGH Station

ដើរតាមសញ្ញាទៅ MGH

រូចតាម Cambridge Street  ប្រហែលមួយប្លុក= one block

យកឆ្វេងទៅកាន់ North Grove Street

មេត្តាជ្រាប៖ ស្ថានីយរថភ្លើងក្រោមដី Charles Streetយើង មានផ្លូវជូនអ្នកពិការប្រើប្រាស់

 

បើជិះរថភ្លើងធម្មតា (Commuter Rail and Amtrak)

ពី ស្ថានីយខាងត្បូង ជិះរថភ្លើងពណ៌ក្រហមឆ្ពោះទៅ Alewife

 

ពី ស្ថានីយខាងជើង ជិះរថភ្លើងពណ៌ខៀវទៅ Park Streetហើយដូរទៅរថភ្លើងពណ៍ក្រហម

 

ជិះរថភ្លើងពណ៍ក្រហម  ចុះស្ថានីយ  Charles Street/MGH Station

ដើរតាមសញ្ញាទៅ  MGH

រូចតាម   Cambridge Street  ប្រហែលមួយប្លុក= one block

យកឆ្វេងទៅកាន់  North Grove Street